Contact

NOORD Baby
Paleisstraat 24
2018 Antwerpen
03 303 44 11

marieke@noordbaby.be

BTW BE 0657 956 542

Openingsuren winkel:

ma/di/do/vr: 9-12 & 13-17 u
woe/za: 9-12 u

voor consultatie en thuiszorg steeds per mail of telefonisch bereikbaar.

 

 

Algemene voorwaarden Noord Baby BVBA: zorg en winkel

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door of vanwege Noord Baby BVBA gedane offertes, alle bij haar geplaatste bestellingen, en met haar gesloten overeenkomsten tot koop, verkoop en levering(en) van producten en diensten , inbegrepen zorgverstrekking, hoe en wanneer ook tot stand gekomen. De toepasselijkheid van door de klant gehanteerde of bij hem gebruikelijke (algemene) voorwaarden vervalt voor overeenkomsten aangegaan tussen Noord Baby BVBA en de klant. Noord Baby BVBA heeft het recht de onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Deze voorwaarden zijn dan van toepassing op alle toekomstige offertes, bestellingen en overeenkomsten.

 

2.Alle meldingen (in prijslijsten) door of vanwege Noord Baby BVBA gedaan zijn vrijblijvend en betreffen dagprijzen, exclusief BTW en/of andere taksen. Bestellingen binden Noord Baby BVBA eerst wanneer deze schriftelijk door haar zijn aanvaard. De klant is de op de dag van aflevering volgens de offertes of prijslijsten geldende prijs verschuldigd, tenzij een andere vaste prijs uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. In laatst genoemd geval kunnen niettemin nieuwe kostenverhogingen, tarieven, rechten, belastingen en andere lasten of verhogingen –hoe ook genaamd- alsmede de van overheidswege toegelaten prijsverhogingen aan de klant in rekening worden gebracht. Indien aflevering in gedeelten plaatsvindt geldt het hier bepaalde voor ieder afgeleverd gedeelte afzonderlijk.

 

3.De kosten van vervoer zijn voor rekening van de klant alsook een dossierkost die ons in staat stelt uw dossier administratief (i.f.v; ziekenhuis, ziekenfonds, verzekering, e.d.m.) in orde te houden en uw gegevens op correcte wijze bij te houden voor eigen gebruik. Leveringstermijnen zijn geheel vrijblijvend en worden slechts bij wijze van aanduiding opgegeven. Noord Baby BVBA is niet verantwoordelijk voor tekorten die niet binnen de drie dagen gemeld worden door de klant. Elke terugzending van goederen zal enkel aanvaard worden mits voorafgaand akkoord van Noord Baby BVBA.

Door aanvaarding van deze voorwaarden verklaart/verklaren de klant/patiënt dat hij/zij op de hoogte is/zijn gebracht van het feit dat de persoonlijke gegevens die worden verzameld door Noord Baby uitsluitend bewaard worden. Deze gegevens zullen nooit bekend gemaakt worden aan derden, andere dan diegene die over deze informatie dienen te beschikken in het kader van de beoogde overeenkomst. De klant/patiënt heeft steeds het recht deze gegevens in te kijken en te verbeteren en kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van diens gegevens voor direct marketing, zoals bv. reclameacties.

 

4.Elke afwijking of onregelmatigheid moet schriftelijk gemeld worden door de klant en uitdrukkelijk aanvaard door Noord Baby BVBA. De klant kan een onregelmatigheid in de geleverde prestaties slechts aanmelden binnen de acht dagen bij aangetekend schrijven. Een andere of achteraf aangemelde klacht behoeft Noord Baby BVBA niet te aanvaarden.  De klant vrijwaart Noord Baby BVBA tegen aanspraken ter zake van derden.

 

5.De klant is verplicht alle prestaties en leveringen aan Noord Baby BVBA contant te betalen. De vereffening zal geschieden ter plaatse bij ontvangst van goederen en/of diensten en uiterlijk bij ontvangst van de factuur. Bij niet of niet tijdige betaling, zal klant door dit enkele feit in gebreke zijn, zonder dat een ingebrekestelling is vereist en wordt al hetgeen de klant, uit welke hoofde dan ook, aan Noord Baby BVBA verschuldigd is, onmiddellijk en geheel opeisbaar.

Bij gebreke aan betaling op de vastgestelde vervaldag wordt de gehele prijs of het saldo van de prijs en de bijkomende kosten opeisbaar. Bovendien impliceert de niet betaling op vervaldatum, dat ten voordele van Noord Baby BVBA een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd is van 15% van de hoofdsom, inclusief BTW, van de vervallen factuur,  met een minimum van 100 EUR evenals de gemaakte gerechts- en invorderingskosten. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag zal deze van rechtswege, en zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is, een verwijlrente van 10 % per jaar opbrengen vanaf vervaldatum. De niet-betaling op de vervaldag van één factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar

 

6.Ieder toerekenbaar tekortschieten van de klant in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Noord Baby BVBA geeft Noord Baby BVBA het recht zonder aanmaningen en van rechtswege verdere levering of uitvoering van welke verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder hiervoor enige vergoeding verschuldigd te zijn, terwijl klant aansprakelijk blijft Noord Baby BVBA de schade te vergoeden die zij hierdoor lijdt.

 

7.Noord Baby BVBA blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren producten zolang klant de vorderingen van Noord Baby BVBA niet betaald heeft waaronder begrepen vorderingen ter zake van facturen, boete, rente en (incasso)kosten. De risico’s met betrekking tot de geleverde producten gaan evenwel op de klant over op het tijdstip van levering.

 

8.De gebruiksaanwijzingen (mondeling/schriftelijk) en richtlijnen, waarvoor Noord Baby BVBA geen enkele verantwoordelijkheid draagt, worden verstrekt naar best vermogen en zijn steeds vatbaar voor wijziging zonder voorafgaandelijke verwittiging. De klant zal in ieder geval nagaan of de geleverde prestaties en/of goederen voldoen aan de gestelde doeleinden.

 

9.Noord Baby  BVBA zal ten allen tijde gerechtigd zijn de bedragen, die zij uit welken hoofde ook te eniger tijd van de klant zal hebben te vorderen respectievelijk aan hem zal zijn verschuldigd, zonder meer te verrekenen met de bedragen die zij of enige tot de groep van Noord baby BVBA behorende onderneming, uit welken hoofde ook, te eniger tijd aan de klant zal zijn verschuldigd, respectievelijk van hem zal hebben te vorderen.

 

10.Noord Baby BVBA is nimmer aansprakelijk voor enige gevolgschade van de klant. De toepassing en het gebruik van de geleverde prestaties en goederen kunnen geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van Noord Baby BVBA.

De waarborg wegens al of niet verborgen gebreken van goederen beperkt zich tot de vervanging of herstelling van de gebrekkige koopwaar zoals gewaarborgd door de fabrikant. Geen enkele andere schadevergoeding of terugbetaling van kosten of van intresten kan daarnaast gevorderd worden.

Alle goederen geleverd door Noord Baby BVBA zijn gedekt door de garantie gegeven door de fabrikant. Tijdens deze periode kunnen de goederen in geval van niet werking worden geruild volgens de voorwaarden van de fabrikant. Deze goederen dienen steeds door de koper in de originele verpakking te worden terugbezorgd.  Blijken de goederen na controle door de fabrikant niet defect te zijn is een manipulatie- en administratiekost van 100 € verschuldigd. Noord Baby BVBA wijst elke aansprakelijkheid af voor rechtstreekse en onrechtstreekse en materiële en immateriële schade voortvloeiend uit een slechte werking van de prestaties of goederen, alsook voor ongevallen tijdens of als gevolg van het gebruik ervan.

In ieder geval zal elke mogelijke aansprakelijkheid beperkt blijven tot de waarde van de geleverde goederen.

 

11.Noord Baby BVBA is gerechtigd in gevallen van overmacht te hare keuze hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen, hetzij de levering van prestaties en /of goederen geheel of gedeeltelijk op te schorten tot het ogenblik waarop de overmacht heeft opgehouden te bestaan, hetzij voor de alsdan nog te leveren producten (verhoogde) prijzen in rekening te brengen die in overeenstemming zijn met de ten tijde van de levering voor de betreffende producten geldende prijzen, een en ander deswege zonder enige vergoeding –hoe ook genaamd-, verplicht te zijn. Onder overmacht wordt mede verstaan of daaraan uitdrukkelijk gelijk gesteld – de opsomming is niet limitatief en slechts bij wijze van voorbeeld gegeven – bemoeilijking, vertraging, verhindering, beperking of onderbreking van productie, voorts mobilisatie, oproer, oorlog, staking, uitsluiting, ongeregeldheden, relletjes, schipbreuk, brand, vorst, abnormale waterstand, quarantaine, ontploffing, instorting, atoomkernreactie, het voldoen aan een verzoek of bevel van enige overheidsinstantie en voorts (onvoorziene) feiten of omstandigheden, die van zodanige aard zijn dat Noord Baby BVBA haar verplichtingen niet of slechts op gewijzigde voorwaarden zou hebben aangegaan, zo deze haar bekend waren geweest.

 

12.De rechtsverhouding tussen Noord Baby BVBA en de klant wordt beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen, welke tussen Noord Baby BVBA en de klant naar aanleiding van aanbiedingen, bestellingen, onderhandelingen of overeenkomsten dan wel de uitvoering daarvan mochten rijzen, zullen ter beoordeling uitsluitend aan de Rechtbanken van Antwerpen, Afdeling Antwerpen en het Vredegerecht van het vijfde Kanton te Antwerpen worden voorgelegd, tenzij Noord Baby BVBA er de voorkeur aan geeft haar wederpartij voor het gerecht van een andere plaats te dagen

 

Lees ook onze privacy-voorwaarden en het retourbeleid.

“alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd voor onze maatschappelijke zetel. informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden via deze link:hhtp://ec.europa.eu/odc/ doch behouden wij ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen. ”